Een terugblik op heel wat jaren NPO 3FM Serious Request (2024)

[AVROTROS] Ze zitten er weer: de 3FM dj's in het Glazen Huis! Dit jaar is Apeldoorn de locatie waar het allemaal gebeurt. Domien Verschuuren heeft zich dit jaar al voor de vierde keer laten opsluiten, deze keer samen met Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn. Een mooi moment om - zoals december dat betaamt - eens terug te blikken op al heel wat jaren NPO 3FM Serious Request.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Het thema van de actie dit jaar is Breng ze weer samen. Het geld gaat naar families in landen waar oorlog is en die daardoor niet meer bij elkaar zijn. In NOS Met Het Oog op Morgen een gesprekje met een van de drie Glazen Huis dj's van dit jaar: Angelique Houtveen.

Angelique Houtveen over Serious Request 2017

Hoe het allemaal begon

Zo groot als 3FM Serious Request nu is, zo klein was het in 2003. De voorloper van deze actieweek heette Request on Tour en vond plaats tijdens de laatste drie dagen van 2003. Met de Request-bus tourde 3FM door het land en werd er 16.000 euro opgehaald voor Villa Pardoes. Het jaar erna, in 2004, maakten we kennis met de actie zoals we die nu kennen; zes dagen voor kerst, in het Glazen Huis, vanuit een centrale plek in Nederland.

3FM Serious Request in 't kort

Met 3FM Serious Request zet NPO 3FM zich in samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. In de week voor de kerstdagen sluiten 3FM dj's zich zes dagen lang op in een glazen radiostudio ergens op een plein in een Nederlandse stad. Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie en zijn online te volgen.
Met de aandacht die zij met deze actie genereren, informeren zij het publiek over het doel en roepen zij op om in actie te komen: tegen betaling verzoeknummers aanvragen, doneren en acties opzetten. Ook de andere dj's van 3FM zetten zich die week in voor 3FM Serious Request met bijvoorbeeld reportages en speciale acties.
Met de opbrengst die vele Nederlanders bijeenbrengen biedt het Rode Kruis hulp in gebieden en aan mensen waar anders weinig tot geen aandacht voor is.
(Bron: NPO 3FM Serious Request)

Emotionele rollercoast

Zes dagen zonder eten vertoeven in het Glazen Huis. Met vrijwel constant de camera op je gericht en immens veel publiek en aandacht. En die eeuwige sapjes die je naar binnen moet werken. Zie het maar eens vol te houden. Toch zijn de stoelen in het Glazen Huis elk jaar weer bemand en zien we vaak dezelfde gezichten weer terugkomen. Het gevoel van saamhorigheid, het goede doel en de adrenaline zijn ongetwijfeld ingrediënten die ervoor zorgen dat de dj's zich elk jaar opnieuw laten opsluiten.

Giel Beelen is 'topscoorder' en verbleef er maar liefst negen keer, de laatste keer was in 2015 (Keep Them Going, in Heerlen). Hij wordt op de voet gevolgd door Gerard Ekdom, die er acht keer wist te 'overleven'. Beide dj's werken inmiddels niet meer bij 3FM. De afgelopen jaren was Domien Verschuuren niet weg te slaan uit het Glazen Huis. Ook dit jaar is hij weer van de partij.

De vermoeidheid die parten speelt, de aangrijpende verhalen die voorbij komen en de - voor velen überhaupt emotionele - decembermaand zorgen soms voor hoog oplopende emoties bij de dj's:

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Zoveel hebben we de afgelopen jaren gedoneerd

Tijdens de eerste editie van 3FM Serious Request was het de eer aan Claudia de Breij, Wouter van der Goes en Giel Beelen om zoveel mogelijk geld op te halen voor de noodtoestand in Darfur, Soedan. Onder de titel Jouw druppel op een gloeiende plaat haalden ze 916.955 euro op. Vanaf dat moment liepen de opbrengsten elk jaar meer op, tot het hoogtepunt in 2012. In dat jaar bracht de actie Let's hear it for the babies (voor het terugdringen van babysterfte) maar liefst 13.839.731 euro op. En hoewel dat immense bedrag daarna niet meer behaald is, geeft Nederland nog steeds bijzonder gul tijdens 3FM Serious Request. De NOS maakte in 2015 een overzicht van wat de actie door de jaren heeft opgebracht:

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Glazen Huis actie ook in het buitenland opgepakt

De eerste vaste locatie van Serious Request was natuurlijk de Neude in Utrecht. Drie jaar achter elkaar was dit de plek waar de dj's zichzelf vrijwillig lieten opsluiten in het Glazen Huis. Hierna volgden nog de steden Den Haag, Breda, Groningen, Eindhoven, Leiden, Enschede, Leeuwarden, Haarlem, Heerlen, opnieuw Breda en dit jaar dus Apeldoorn.

Maar de actie werd en wordt ook buiten onze landsgrenzen opgepakt. In België deden ze al vanaf 2006 mee; onder de titel Music for Life en georganiseerd door Studio Brussel en het Belgische Rode Kruis. De eerste jaren trokken Nederland en België nog samen op met hun goede doelen, maar in 2012 werd het concept bij onze zuiderburen enigszins aangepast: het Glazen Huis verdween, en de Belgen kozen dat jaar voor een ander goed doel dan in Nederland: dementie. Sinds 2013 is het goede doelen aspect totaal anders dan dat van 'ons' en kunnen mensen jaarlijks uit honderden doelen kiezen om aan te doneren.

En ook in Wallonië, Zwitserland, Zweden, Kenia, Zuid-Korea, Oostenrijk, Letland en Portugal heeft inmiddels een Glazen Huis gestaan.

Serious Request Anthem

Elk jaar is er een nummer dat door de dj's wordt verkozen tot het Serious Request Anthem van dat jaar. Het nummer is niet van tevoren gekozen, maar wordt tijdens de zesdaagse actie vaak aangevraagd, en is vaak ook het favoriete nummer van de dj's.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Wat indruk maakte

De reportages van Eric Corton, de persoonlijke verhalen van luisteraars, de bijzondere initiatieven en al die donaties, groot en klein; ze maken stuk voor stuk indruk. En terecht. Maar vraag je een willekeurige persoon nu wat hem het meest is bijgebleven van al die jaren 3FM Serious Request, dan krijg je waarschijnlijk vaak hetzelfde antwoord te horen: Tijn. De terminaal zieke 6-jarige jongen kreeg met zijn nagellak-actie heel Nederland op de been en haalde met #lakaan in zijn eentje ruim 2,5 miljoen euro op.

In juli kwam het bijzonder verdrietige bericht naar buiten dat hij was overleden aan de gevolgen van hersenstamkanker.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Ster advertentie

Een terugblik op heel wat jaren NPO 3FM Serious Request (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 6026

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.